Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1) Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym PEELINGI.PL, którego właścicielem jest firma TOP PROFILE z siedzibą w  Gdyni ul. Batorego 22/1, NIP 586-102-07-68, REGON 190470669,  e-mail info@peelingi.pl, tel. +48 586614197

II. Określenia

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1) Sprzedawca –  TOP PROFILE z siedzibą w  Gdyni ul. Batorego 22/1, NIP 586-102-07-68

2) PEELINGI.PL – sklep internetowy przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów z branży zabiegów estetycznych, lekarzy, pielęgniarek,  kosmetologów, kosmetyczek i farmaceutów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o branżę medyczną, kosmetyczną lub pokrewną; prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem PEELINGI.PL;  zakupy produktów i usług na PEELINGI.PL  mogą być dokonywane wyłącznie przez Klientów z aktywnym Kontem Klienta.

3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z PEELINGI.PL oraz dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w oparciu o branżę medyczną, kosmetyczną lub pokrewną . W szczegóności posiadająca stosowne wykształcenie kierunkowe, w tym: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych, estetycznych i pielęgnacyjnych

4) Konto Klienta – konto Klienta utworzone w sklepie PEELINGI.PL, aktywowane i zweryfikowane przez Sprzedawcę przy użyciu danych Klienta (w tym danych osobowych) umożliwiające zakupy Produktów i Usług, korzystanie z programów lojalnościowych i promocyjnych oraz pozostałych systemowych funkcjonalności sklepu PEELINGI.PL .

5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6) Strona – Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.

7) Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. (f) poniżej. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).

8) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

9) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10) Regulamin – przepisy określające warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu PEELINGI.PL, w tym zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem PEELINGI.PL, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem PEELINGI.PL, w tym usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera, powiadomień  o ofert sms, mms. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11) Produkty – towary oferowane przez Sprzedawcę na Peelingi.pl.

13) Usługi – usługi oferowane przez Sprzedawcę, w tym w szczególności usługi szkoleniowe, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla szkoleń PEELINGI.PL Global Academy, który dostępny jest na stronie PEELINGI.PL                                                                                                                                                                              W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla szkoleń PEELINGI.PL Global  Academy zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu

III. Konto Klienta

1) W celu wizualizacji (odblokowania) cen Produktów i Usług oraz dokonywania zakupów w sklepie PEELINGI.PL Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym dane osobowe, jak również wymagane informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, w tym również jego pobrania.

2) Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu. Klient otrzymuje Regulamin w formie elektronicznej (link) wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji Konta Klienta. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie PEELING,I.PL sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.

3) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Klienta bądź odrzuca wniosek o rejestrację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd, jak również zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane przez Klienta wykształcenie i/lub kwalifikacje.

4) Wynik weryfikacji Konta przez Sprzedawcę przekazywany jest Klientowi drogą mailową.

5) Klient zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.

6) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

IV. Zamówienia

1) W celu wizualizacji (odblokowania) cen Produktów i Usług oraz dokonywania zakupów w sklepie PEELINGI.PL Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym dane osobowe, jak również wymagane informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, w tym również jego pobrania.

2) Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu. Klient otrzymuje Regulamin w formie elektronicznej (link) wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji Konta Klienta. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie PEELING,I.PL sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.

3) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Klienta bądź odrzuca wniosek o rejestrację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd, jak również zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane przez Klienta wykształcenie i/lub kwalifikacje.

4) Wynik weryfikacji Konta przez Sprzedawcę przekazywany jest Klientowi drogą mailową.

5) Klient zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.

6) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

V. Metody płatności

1) Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, itd. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty z tytułu Dostawy.

2) Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (na terenie Polski) z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 4 powyżej.

3) W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności:

a) za pośrednictwem Przelewy24 (operatora płatności internetowych),

b) za pośrednictwem PayPal (operatora płatności internetowych),

c) za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki bądź zapłata do rąk Sprzedawcy przy odbiorze osobistym).

4) Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

5) Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

VI. Dostawa

1) Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera (DPD Polska sp. z o. o.)

2) Klient na możliwość odbioru zamówionych Produktów osobiście w biurze Sprzedawcy w Gdyni, ul. Batorego 22/1, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 – 14.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3) O wysłaniu zamówionych Produktów a w przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktów do odbioru, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej.

4) Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

5) W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

6) Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności Przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

7) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności Przewoźnika (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy mailem na adres info@peelingi.pl, bądź pisemnie na adres 81-366 Gdynia ul. Batorego 22/1

8) Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

9) Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.

VII. Koszty dostawy

1) Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

2) Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest w zakładce  Dostawa oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

3) Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi i rozmiarów zamawianych Produktów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

VIII. Reklamacje

1) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2) Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

3) Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: PEELINGI.PL z siedzibą w  Gdyni ul. Batorego 22/1 bądź na adres e-mailowy: info@peelingi.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

4) W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument może:

a) Żądać obniżenia ceny albo

b) Odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8) O stwierdzonej wadzie Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (z potwierdzonym odbiorem) przed jego upływem.

9) W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta zawierało następujące informacje:

a) Informację, czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu rękojmi (sprzedawca) czy gwarancji (producent),

b) Imię i nazwisko oraz/bądź nazwę Konsumenta;

c) Nazwę Produktu;

d) Datę nabycia Produktu;

e) Numer Zamówienia;

f) Szczegółowy opis wady Produktu;

g) Moment powstania wady Produktu, przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10) Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w § 1 .

11) Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, z zastrzeżeniem reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi, na którą Sprzedawca odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym 14 dniowym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

12) Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

13) Zwrot towaru do Sprzedawcy, musi być zrealizowany w tej samej formie i za pośrednictwem tego samego przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar. 

14) W przypadku nieodebrania przesyłki z paczkomatu lub od kuriera należność za  zamówienie zostanie pomniejszona o kwotę nadania przesyłki oraz ewentualne koszty procedowania zamówienia. 

15) Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

IX. Uwarunkowania techniczne do korzystania do Peelingi.pl

1) Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu PEELINGI.PL:

a) Aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

b) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML).

c) Posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

X. Odstąpienie od umowy przez Klienta

1) Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2) Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres info@peelingi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 powyżej. .

3) W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone przez Klienta na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia.

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5) Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7) Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w § 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8) W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania towaru, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia towaru na adres wskazany w § 1 powyżej.

9) Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10) Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.

11) Zwrot towaru do Sprzedawcy, musi być zrealizowany w tej samej formie i za pośrednicttwem tego samego przewoźnika, który dostarczył zamówiony towar.

12) Zwrot zamówienia zostanie pomniejszony o kwotę nadania przesyłki oraz ewentualne koszty procedowania zamówienia. 

13) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:

  1. a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. c) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. e) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Ochrona danych osobowych

1) W sklepie PEELINGI.PL przetwarzane sąd dane osobowe:

a) klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, nr rachunku bankowego, adres IP komputera, jak również dane dotyczące wykonywania zawodu lub wykształcenia pozyskiwane wyłącznie w celu weryfikacji.

b) osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez Chat dostępny z poziomu strony głównej PEELINGI.PL.

2) Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Sprzedawca, tj. firma TOP PROFILE z siedzibą w  Gdyni ul. Batorego 22/1, NIP 586-102-07-68, REGON 190470669,  Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail:  info@peelingi.pl, tel.: +48 586614197

3) Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) Podstawą prawną przetwarzania przez TOP PROFILE danych osobowych jest także:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest osoba zarejestrowana

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez osobę zarejestrowaną od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

5) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do utworzenia Konta oraz kolejno zawarcia i realizacji Umowy.

6) Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

b) w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.

7) W przypadku wyrażenia przez osobę zarejestrowaną dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, TOP PROFILE może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH na podany przez osobę  zarejestrowaną adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez osobę  zarejestrowaną dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), TOP PROFILE będzie mógła korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

8) W przypadku wyrażenia przez osobę zarejestrowaną dodatkowej zgody, TOP PROFILE może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż TOP PROFILE będzie miało możliwość oferowania osobie zarejestrowanej produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych osoby zarejestrowanej.

9) Na podstawie danych osobowych i historii zakupów dokonanych przez  osobę zarejestrowaną na stronie PEELINGI.PL,  firma TOP PROFILE będzie ustalała osobiste preferencje i zachowania zakupowe (profilowanie). Wyniki tych ustaleń będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania osobie zarejestrowanej indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że osoba zarejestrowana, będzie podlegała profilowaniu i może otrzymywać od PEELINGI.PL oferty handlowe sporządzonej przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości preparatów itp. Profil osoby zarejestrowanej  nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.

10) Każda zarejestrowana osoba, która wyraziła zgodę lub zgody, o których mowa w ust XII pkt 6 i 7, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osoby zarejestrowanej, u której dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem

11) Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności  na stronie PEELINGI.PL. Zmiana  Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

XII. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konumenckich

1) W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 9 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.

2) Konsument ma prawo:

a) Zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3) Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest

a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, sekretariat@ihgd.pl lub też

b) Inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci).

XIII. Postanowienia końcowe

1) We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

4) W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 

Zamknij
Zamknij
Zaloguj się


Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0